JR Shinjuku Miraina Tower, 18th , 4-1-6 Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

Just Focus